Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegādes projekta realizēšana

Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegādes projekta realizēšana

6.Oktobris, 11:45, 2023 Aija Vetere

Videi draudzīga sabiedriskā transporta iegādes projekta realizēšana

Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) lēmumu aizliegt slēgt iepirkuma līgumu, SIA Jēkabpils autobusu parks pārtrauca esošo iepirkumu un izsludināja jaunu, atklāto konkursu videi draudzīgu autobusu iegādei SIA Jēkabpils autobusu parks vajadzībām. 

Iepirkumu komisija pārskatīja izvirzītās prasības un izsludināja jaunu konkursu. Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumiem Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā”, notiek iepirkumu dokumentācijas pārbaude, kas nodrošinās, ka nolikuma prasības pilnībā atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma prasībām.

Kā jau iepriekš tika minēts, SIA Jēkabpils autobusu parks ņem dalību Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma), kas apstiprināta Eiropas Komisijā 2014.gada 11.novembrī, prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”, kas paredz īstenot 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2.pasākumu „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” pasākumā, kura mērķis ir veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.  

Līgums Nr.4.5.1.2/22/I/003 “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 4” kopējās izmaksas sastāda 481 205 EUR, no kurām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 353 218 EUR apmērā.

Pēc jauno prasību ieviešanas, kas izvērtē  transporta līdzekļu ietekmi uz vidi un enerģijas patēriņa, oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju apjomu, uzņēmums ir atteicies no ar CNG darbināmu autobusu iegādes un izsludinājis konkursu divu elektro autobusu iegādi, kas nodrošinās, ka Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja izmantot ne vien komfortablus, visām mūsdienīgām pasažieru prasībām atbilstošu autobusus, bet arī saudzēt dabu.