Apkopoti SIA “Jēkabpils autobusu parks” organizētās pasažieru aptaujas rezultāti

Apkopoti SIA “Jēkabpils autobusu parks” organizētās pasažieru aptaujas rezultāti

22.Janvāris, 14:58, 2024 Aija Vetere

Apkopoti SIA “Jēkabpils autobusu parks” organizētās pasažieru aptaujas rezultāti 

Laika periodā no 2023. gada 2. novembra līdz 23.decembrim SIA Jēkabpils autobusu parks ar aptaujas anketas starpniecību noskaidroja iedzīvotāju viedokli par uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī saņēma priekšlikumus turpmākās darbības attīstībai.

Lai uzņēmums nodrošinātu sadarbību ar sabiedrību, vienu reizi divos gados tiek organizētas pasažieru aptaujas. SIA Jēkabpils autobusu parks pateicas ik katram dalībniekam, kas piedalījās un sniedza savu vērtējumu, tas ir noderīgs līdzeklis, lai saprastu iedzīvotāju vajadzības, lai noskaidrotu esošos trūkumus un iespējamās perspektīvas maršruta tīkla attīstībā.

Piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu tika aicināti Jēkabpils novada iedzīvotāji,  kur anketas kopumā izpildīja 200 respondenti. Salīdzinot ar 2021.gada nogalē veikto aptauju, kad anketas bija aizpildījis 109 respondents, šogad ir novērojama lielāka iedzīvotāju aktivitāte.

No respondentu kopskaita 75.6% bija sievietes (151 personas), 24.4% - vīrieši (49). Visvairāk respondentu SIA Jēkabpils autobusu parks pakalpojumus saņem katru dienu (48.9%), otrā plašāk pārstāvētā grupa aptaujāto bija tie, kas pakalpojumu izmanto vismaz vienu reizi nedēļā (29.1%).

Aptaujas jautājumi tika sagrupēti 5 tematiskajos blokos:

  1. Noskaidrot viedokli par 2023.gada 1.oktobrī veiktajām izmaiņām 6.maršrutā “Brodi – Varieši”;
  2. Noskaidrot apmierinātību par SIA Jēkabpils autobusu parks izpildāmajiem maršrutiem;
  3. Svarīgāko nosacījumu noskaidrošana, lai iedzīvotāji izvēlētos izmantot sabiedrisko transportu;
  4. Uzņēmuma sniegto neregulāro pārvadājumu kvalitātes analīze;
  5. Informācijas pieejamība par SIA Jēkabpils autobusu parks sniegtajiem pakalpojumiem.

Vērtējot veiktās izmaiņas 6.maršrutā, tika secināts, ka respondentus apmierina gan kustības sarakstā iekļautās pieturvietas (maršruta trajektorija), gan atiešanas un pienākšanas laiki, tomēr vissliktāk ir novērtēts maršruta izpildes biežums, kur iedzīvotāji norāda, ka 6.marsruta autobuss kursē pārāk reti  un tam būtu vēl nepieciešami vismaz papildus 2(divi) reisi no katra galapunkta. Patīkami bija saņemt arī pateicības vārdus par šis maršruta pagarināšanu līdz Variešu ciemam.

2023.gadā visvairāk izmantotais bija 5.maršuta autobuss (92.5% no respondentiem norādīja, ka to izmanto), līdz ar to arī vislielākā apmierinātība bija tieši par šo maršrutu (61%). Kā otrs populārākais ir 1.maršruts, ar kura izpildi ir apmierināti 43.2% respondentu, bet vismazāk aptaujātie izmanto 4. un 6.maršruta autobusus. Pozitīvi vērtējams tas, ka tie, kas šos maršrutus izmanto, ir apmierināti un pat ļoti apmierināti ar to izpildi (abiem maršrutiem rādītājs virs 70%). Galvenā neapmierinātība par maršrutiem bija saistīta ar to izpildes biežumu, jo lielākā daļa no respondentiem norādīja, ka vēlētos, lai 1., 2., 4., 6. un 9.maršruti tiktu izpildīti biežāk. Tāpat daudzi norādīja, ka vēlētos, lai 4. maršruts tiktu izpildīts arī brīvdienās, tai skaitā skolēnu brīvlaikā, bet 8.maršruta galapunktu daudzi vēlētos redzēt pieturā “Poliklīnika”.

Atbildot uz jautājumu “Cik svarīgi Jums ir pakalpojuma dažādi aspekti, lai izmantotu sabiedrisko transportu?”98% atbildēja, ka svarīgākie ir autobusu kursēšanas laiki un regularitāte. Nākamie svarīgākie aspekti bija apkalpošanas kultūra (97%) un autobusu tīrība (97%), bet braukšanas biļetes cenas svarīgumu novērtēja  87% no aptaujātajiem.

Ņemot vērā, ka uzņēmuma viens no ienākuma avotiem ir arī komercpārvadājumi  pa Latviju un citām Baltijas valstīm, tika lūgt sniegt atbildi, vai uzņēmuma pakalpojums tiktu rekomendēts citiem, uz ko 36.2% respondentu sniedza visaugstāko vērtējumu, 35.7% - augstu, 14.6%- vidēju vērtējumu, 7% - zemu vērtējumu, savukārt 6.5% respondentu sniedza citas atbildes.

Aptaujas dati liecina, ka informāciju par SIA Jēkabpils autobusu parks pakalpojumiem iegūst uzņēmuma mājas lapā (31.5%), sameklējot informāciju interneta meklētājos (19.2%) vai ir redzētas uzņēmuma aktivitātes un jau izmantoti uzņēmuma sniegtie pakalpojumi.

Paldies par jūsu atzinību un veiksmes vēlējumiem, tas ir liels iedrošinājuma avots, lai SIA Jēkabpils autobusu parks ikdienā uzlabotu savu sniegumu un turpinātu darboties!

Lai mums daudz patīkamu braucienu!